Blog

Hasar Süreci Yönetimi ve Hasarda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Hasar süreci; trafik akışında meydana gelen kazaların gerçekleşme anından başlayarak ihbar, hasar durumuna ilişkin tespit ve onarıma kadar geçen zaman dilimine verilen isimdir. Birbirinden farklı kategorilerde bulunan ölümlü, yaralanma vakalı, maluliyet içeren, hırsızlık içerikli hasarlar da bu kapsamda değerlendirilir. 

Hasar süreçlerinde kazaların belgelenme işlemleri doğru biçimde yapılmalıdır. Bu durum onarma sonrası teslimde ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan giderlerin sigorta incelenmesinde oldukça mühimdir. 

Hasar Nedir? 

Hasar; kaza sonrası araçlarda veya farklı ürünlerde meydana gelen aşınma, kırılma, kullanımı aksatan durumlar ve poliçede güvenceye alınan zararlardır. Ancak poliçede yer alan hasarlar ile ilgili en mühim konu riziko kapsamında beyan edilmiş olmasıdır. 

Hasar sonrası yalnızca sigortalının yaptığı hasar bildirimi ile süreç başlangıcı yapılır. Hasarın ardından bildirim yapılmaması durumunda poliçeyi bağlayan sorumluluklar işletilmez.  

Hasar Kaydı Nedir? 

Araçların geçmiş dönemlerde geçirdiği tüm kaza ve aldığı zararları, tamir işlemleri ile değişim yapılan parçalarını bir arada gösteren kayıtlara “hasar kaydı” denir. Bu kayıtlar özelliklere araçların rayiç bedellerine oranla mevcut değerlerini etkiler. Hasar kaydı arttıkça ve araçlar üzerinde hasara bağlı işlem yapıldıkça mevcut değerde azalma meydana gelir.  

Hasar Süreci Nedir? 

Hasar süreci; kaza anından itibaren ihbar, onarım ve ödemeler gibi aşamaları kapsayan süreyi ifade eder. Bu süreçte en önemli hususların başında ihbar ve belgelendirme işlemlerinin usule uygun biçimde yapılması yer alır. Poliçelerde yer alan riziko başlıklarına uyumlu şekilde gerçekleşen hasarların karşılanması için sürecin nitelikli şekilde yönetilmesi gerekir. 

Hasar Ödeme Süreci Nasıl İlerler? 

Hasar alan araçların onarımı için çeşitli işlemlerin yapılması ve parça değişimi gibi süreçlerden geçmesi gerekebilir. Bu işlemlerin ardından ortaya çıkan maddi hasar, ekspertiz raporuyla tespit edilir. Belge beyanları eksiksiz yapılan ve hasarı tespit edilen araçlar için poliçe kapsamıyla uygun hasarlara yönelik ödeme yapılır. 

Şirketlere yapılan ihbarın ardından inceleme ve onay ile ödemeler yaklaşık 10 gün içinde yapılır. Yasal olarak bu süre 45 gündür ve şirketler hasar tespiti yapılan, poliçeye uygun vakalar için kırk beş gün içinde ödeme yapmalıdır. 

Hasar Takip Süreci Neleri Kapsar? 

Hasar takip sürecinin içerisinde, kazanın gerçekleşme anından itibaren birçok aşama bulunur. Bu aşamalardan ilki tutanak tutmaktır ve ardından hasar ihbar süreci başlar. Kaza ihbarı yapılan durumlarla birlikte araç onarımı ve yapılan giderlerin karşılanması şeklinde süreç devam eder. 

Kazanın şekli ve ortaya çıkan sonuçlarına bağlı olarak hasar takip sürecinin bileşenleri değişebilir. Maluliyet içeren veya ölümle sonuçlanan kazalar için sürece dair detaylar daha farklı yöntemler ve kurallara tabi olabilir. 

Hasar Kaç Gün İçerisinde Ödenir? 

Sigortalama işlemlerini yaptıran araç sahipleri için hasar ödemelerine ilişkin süreler merak konusudur. Bu bağlamda hasar bedeli ödenmesi için ortalama süre 7-10 iş günüdür

Ödemelerin yapılması için önemli kuralların başında ihbar, başvuru ve beyan süreçlerinde belgelendirmenin doğru yapılması yer alır. İncelemeleri tamamlanan başvuruların ardından ilgili tutar sigorta sahibine ödenir. Hasar tespitine ek olarak kazadan kaynaklı karşı taraf yaralanmaları için yapılan hastane masrafları da poliçe kapsamında ise ödemeye dahil edilir. 

Hasar Dosyası İnceleme Süresi Ne Kadardır? 

Hasar süreci, ihbar ile başlar ve sonrasında incelemeler, belge beyanları ve onaylar şeklinde devam eder. Burada temel amaç yapılan giderlerin tamamının tespit edilmesi ve poliçeye uygunluğunun onaylanmasıdır. 

Eksper atamasının ardından yapılan incelemeler onaya sunulur ve verilen onayın ardından ortalama 15 gün içinde tespiti yapılan hasar tutarına dair sigortalıya bildirim yapılır.  

Trafik Kazası Anında Yapılması Gerekenler

Trafik kazalarında gerçekleşme durumuna bağlı şekilde yapılması gerekenlerin sıralaması değişebilir. Çünkü yaralanma veya ölüm halinin olduğu kazalarda öncelik ambulans çağırmak olur. Ardından araçlara ilişkin süreç başlar. 

Ancak yalnızca araçların hasar aldığı kazalar söz konusu olursa, bu durumda tespit tutanağı doldurulur. Taraflar tutanak konusunda anlaşmaya varamazsa, trafik polisi çağrılır ve hasar durumu bu şekilde kayda geçirilir. 

Kaza Tespit Tutanağı Hangi Durumlarda Doldurulmaz? 

Trafik kazası gerçekleştikten sonra yapılan işlemlerin başında kaza tespit tutanağı tutmak yer alır. Bu tutanaklar tarafların uzlaşısı ile tutulur ve imzalanır. Ancak bazı hallerde tutanak tutulması mümkün değildir. 

Kaza sonrası kaza tespit tutanağının tutulamamasına neden olan haller şu şekilde sıralanabilir: 

 • Sürücülerden birinin ruhsatının olmaması 
 • Taraflardan birinin ehliyetinin bulunmaması 
 • Sürücülerden birinin reşit olmaması 
 • Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigortasının olmaması 
 • Kamuya ait araçların kazaya karışması 
 • Kaza sırasında kamu malına zarar verilmesi durumu 
 • Sürücülerden birinin uyuşturucu madde ya da alkol şüphesi taşıması 
 • Kazanın ölüm veya yaralanma durumlarıyla sonuçlanması 

Kaza tespit tutanağının tutulmasına engel teşkil eden durumlarda, tarafların hemen trafik polisi çağırması gerekir. Kazaya dair kayda geçirme süreci ve tutanak işlemleri trafik polisi tarafından yapılır. 

Hasar İhbar Süresi Ne Kadardır? 

Trafik kazalarından sonra hasarların sigorta şirketine ihbar edilmesi için gereken bildirim süresine hasar ihbar süresi denir. Sigortalıların şirketlerden hızlı şekilde dönüş alabilmesi için hasar ihbar süresini aşmadan ihbarda bulunması gerekir. Kaza sonrası hasar ihbar süresi 5 iş günüdür. 

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamına Girmeyen Durumlar Nelerdir? 

Kazaların ardından ortaya çıkan hasarların giderilmesi için yapılacak ödemeler, poliçelerde belirtilen riziko durumlarıyla sınırlıdır. Poliçe kapsamında yer almayan hasarlar için veya çalınan gasbedilen araçların karıştığı kazada ya da başkalarına çalınan araçla zarar verilmesi halinde sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmaz. Ayrıca sürücülerin birbiriyle hız yarışına girdiği durumların kazaya sebebiyet vermesi sonrası tarafların aldığı hasarlar yine şirket tarafından karşılanmayan durumlar arasında sayılabilir.  

Zorunlu trafik sigortası kapsamına girmeyen diğer durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kazaya karışan araçların aynı kişiye ait olması
 • Terör faaliyetleri sebebi ile oluşan kazalar
 • Aracın seyir halinde olmadığı durumlarda yaşanan kazalar
 • Patlayıcı maddelerin araçta taşınması sonucu oluşan hasarlar
 • Doğal afetlerin sebep olduğu hasarlar
 • Aracın bakım ve servisteyken aldığı hasarlar

Hasarda İstenilen Belgeler Nelerdir? 

Kaza hasarlarının poliçe kapsamında karşılanabilmesi için tarafların sigorta şirketine beyanda bulunması gerekir. Bu beyan işlemleri sırasında belirli belgelerin dosyaya eklenmesi de zorunludur. 

Hasarda istenen belgeler genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

 • Kaza tespit tutanağı 
 • Tramer kaza tespit tutanağı 
 • Hasar bulunan aracın ruhsatına ait fotokopi 
 • Hasarlı kazanın olay anında çekilmiş fotoğrafları 
 • Mağdurun T.C. kimlik numarası ve kimlik bilgileri 
 • Hasar ödemesinin vekaleten talep edilmesi halinde vekaletname örneği 
 • Poliçede araca ait plaka bilgileri yer almıyorsa sigortalı aracın ruhsat fotokopisi veya plaka bilgileri 
 • Araç sahibinin iş ve meslek grubuna yönelik bilgiler, araç meslek işleri için kullanılıyorsa bilgi beyanı 

Hasarlı kazalara karışan araçlar eğer tüzel kişiliklere ait araçlarsa; şirket tarafından ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası faaliyet belgesi, imza yetkilisine ait nüfus cüzdanı örneği gibi belgeler de talep edilebilir.                   

Maddi Zararlar İçin İstenilen Belgeler Nelerdir? 

Trafik kazalarının ardından maddi içerikli hasarlar meydana gelirse hasarın karşılanması için zorunlu trafik sigortası teminatları kullanılabilir. Bu teminatların aktifleştirilmesi ve hasar sürecinin başlatılması için istenen belgeler genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

 • Kusur durumunun beyanını içeren trafik kazasına ait tespit tutanağının sureti 
 • Sigortalıya ait ehliyetin fotokopisi 
 • Sigortalıya ait araç ruhsat fotokopisi 
 • Sigorta poliçesinin aslı ya da sureti, poliçeye ait primin makbuzları 
 • Eğer kaza sırasında araç sürücüsü alkollü ise alkol raporu 

MASAK Yönetmeliğine göre 75 bin Türk lirası ve üzerindeki hasarlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de talep edilebilir.

Gerçek kişiler için;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya T.C. kimlik numarasının da yazılı olduğu ehliyet fotokopisi
 • İş ve mesleki bilgiler

Tüzel kişiler için;

 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Faaliyet belgeleri
 • İmza yetkilisi

Maddi hasarın karşılanması için belge beyanında bulunulması ile birlikte hasarın karşılanması adına süreç başlatılır. Yapılan incelemelerin ardından sigorta kapsamında yer alan ödemelerin gerçekleşmesi için mağdura ait banka hesap bilgileri, şube bilgileri ve hesap numarası bilgileri şirkete iletilir.  

Değer Kaybı İçin İstenilen Belgeler Nelerdir? 

Trafik kazalarından sonra araçlarda oluşan hasarlar, aracın rayiç bedelinin düşmesine sebep olabilir. Eğer kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü kazada kusursuz bulunursa bu değer kaybının sigorta tarafından karşılanması gerekir. Kazada kusuru bulunmayan araç sahiplerine ödeme yapılabilmesi için bazı belgelerin beyan edilmesi zorunludur. 

Değer kaybı için istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Hasar dosyası işlemlerinin başlatılması için kaza zaptının sureti ya da tramer kaza tespit tutanağı 
 • Ödeme yapılması gereken tarafa ait banka şube bilgileri, banka hesap bilgileri 
 • Eğer kazaya ait hasar dosyası daha önceki bir tarihte açılmışsa sadece değer kaybını içeren talep beyanı 
 • Hasarlı kazanın gerçekleştiği ana ait fotoğraflar 

MASAK Yönetmeliğine göre 75 bin Türk lirası ve üzerindeki hasarlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de talep edilebilir.

Gerçek kişiler için;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya T.C. kimlik numarasının da yazılı olduğu ehliyet fotokopisi
 • İş ve mesleki bilgiler

Tüzel kişiler için;

 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Faaliyet belgeleri
 • İmza yetkilisi

Hasar dosyasının açılması ve belge beyanında bulunulmasının ardından eksper raporunun da dosyaya eklenmesi gerekir. Eğer kazaya karışan kusurlu taraf karşı tarafın hasarını kendisi karşılamışsa, sigorta yaptırdığı şirketten onarım faturasını göstererek hasar bedelini tahsil edebilir. 

Daimi Maluliyet Durumunda İstenilen Belgeler Nelerdir? 

Bazı trafik kazaları sadece maddi hasarla sonuçlanmayabilir. Kazaya karışan taraflardan birinde daimi maluliyet ortaya çıkarsa bu durumun getirdiği maddi giderler sigorta kapsamında karşılanır. 

Daimi maluliyet durumunu karşılamak için istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Yetkili kurumlar tarafından düzenlenmiş kazadan kaynaklı maluliyet durumunu onaylayan sağlık raporu
 • Kazaya ait tespit tutanağı 
 • Mağdura ait kimlik bilgileri ve kimlik fotokopisi 
 • Adli muayene incelemesine ait rapor 
 • Mağdura ilişkin yapılan tüm tetkik ve tedavileri içeren evraklar, sağlık raporları 
 • Mağdurun son 3 aylık gelir bilgileri

Daimi maluliyet durumunda tazminatın ödenmesi için ayrıca aşağıdaki belgeler de talep edilebilir:

 • Talep yazısı
 • Kazadaki araçların ruhsat fotokopileri
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Sürücülerin ehliyet fotokopileri
 • Kazaya karışan kişilerde alkol tespit edilmişse alkol raporları
 • İlk muayene bulgularını da içeren adli rapor ve epikriz raporu 

MASAK Yönetmeliğine göre 75 bin Türk lirası ve üzerindeki hasarlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de talep edilebilir.

Gerçek kişiler için;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya T.C. kimlik numarasının da yazılı olduğu ehliyet fotokopisi
 • İş ve mesleki bilgiler

Daimi maluliyet oluşan kazaların ardından mağdura ödeme yapılması için belge beyanında bulunduktan sonra ödemenin gerçekleşeceği hesaba ait şube bilgileri, banka hesabı bilgileri sigorta şirketine bildirilir. 

Vefat Durumunda İstenilen Belgeler Nelerdir? 

Trafik kazalarının ölümle sonuçlanması halinde sigorta kapsamında yapılacak ödemelerden faydalanılması için bazı belgelerin şirkete beyan edilmesi zorunludur. Bu bağlamda ölümle sonuçlanan trafik kazalarında temin edilmesi gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Kazaya ait kaza tespit tutanağı 
 • Veraset ilamı
 • Kazanın incelemesini yapan bilirkişi tarafından onaylanmış rapor 
 • Mağdurun 3 aylık ücret bilgisi
 • Vefat eden kişinin vukuatlı nüfus örneği 
 • Hak sahibinin banka hesap bilgileri

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında tazminatın ödenebilmesi için aşağıdaki belgeler de talep edilebilir:

 • Vefat eden kişi için inceleme yapan savcılığın onaylı otopsi raporları 
 • Talep yazısı
 • Araçlara ait ruhsatların fotokopileri 
 • Kazaya karışan sürücülerin ehliyet fotokopileri
 • Kaza sonrası yapılan alkol testi 
 • Defin ruhsatı

MASAK Yönetmeliğine göre 75 bin Türk lirası ve üzerindeki hasarlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de talep edilebilir.

Gerçek kişiler için;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya T.C. kimlik numarasının da yazılı olduğu ehliyet fotokopisi
 • İş ve mesleki bilgiler

Çalınan Araçlar İçin Kasko Sigortasında İstenilen Belgeler Nelerdir? 

Araçlar için kasko işlemi yaptırmak pek çok risk faktörünü ortadan kaldıracağı gibi bazı hasar durumları ve çalıntı vakaları sonrası ortaya çıkan zararların da karşılanması için garanti sağlar. Araçların çalınması durumunda kasko işleminin sunduğu teminatlardan faydalanmak ve zararları karşılamak için istenen belgeleri beyan etmek gerekir. 

Bu bağlamda hırsızlık olayları sonrası kasko kapsamında istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Sigorta poliçesinin aslı 
 • Mağdura ait nüfus cüzdanı örneği 
 • Olayın ardından karakola müracaat edildiğini ispat eden tutanak 
 • Karakola yapılan ihbardan sonraki 30 gün içinde Hırsızlık Büro Amirliğinden alınan “ Araç Bulunamadı” yazısı 
 • Aracın vergi borç dökümü 
 • Vergi dairesinden alınan araçla ilişiğin kesilmesine dair belge 
 • Araç sahibinin ifade tutanaklarının kaşeli örneği
 • Araca ait asıl ve varsa yedek anahtarlar

Zorunlu trafik sigortası olası kaza durumlarında karşı tarafın aracında meydana gelen hasarları güvence altına alırken; kasko sigortası, kaza, çalınma, yangın ve diğer hasar durumlarında aracınızda oluşan zararları güvence altına almanızı sağlar. 

Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası için geniş teminatlar ve avantajlı fiyatlar sunan bir sigorta şirketinden teklif almanız oldukça önemlidir. Aveon Global Sigorta ile hem trafik sigortası hem de kasko sigortası için online olarak teklif alabilir, Aveon Sigorta’nın size özel sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Siz de hemen Aveon Global Sigorta’ya başvurun, trafikte yaşayabileceğiniz beklenmedik durumlara karşı her zaman hazırlıklı olun!

Diğer Yazılar

Hızlı Teklif Alın

İletişim bilgilerinizi paylaşın en kısa sürede danışmanlarımız size geri dönüş sağlasınlar